Photo Gallery DF: hluchavka skvrnitá forncett 1 | About-garden.com

cz
Hluchavka skvrnitá 'Forncett Lustre' (Lamium maculatum)
Hluchavka skvrnitá 'Forncett Lustre' (Lamium maculatum)
cz
Hluchavka skvrnitá 'Forncett Lustre' - květ (Lamium maculatum)
Hluchavka skvrnitá 'Forncett Lustre' - květ (Lamium maculatum)