Photo Gallery DF: butterflies 1 | About-garden.com

cz
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)