cz sona | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá - listy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá - listy
cz sona | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá - listy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá - listy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - květ
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - květ
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - habitus v květu
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - habitus v květu
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea' - habitus
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea' - habitus
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Rubra' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Rubra' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Rubra' - v květu
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Rubra' - v květu
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Rubra'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Rubra'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Rubra' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Pendula Rubra' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana' - větévka s květy
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Fukubana'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea'
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - list a květ
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - list a květ
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - list
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - list
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - květ
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - květ
Marie Fárová | (Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - větévka s květy
(Prunus subhirtella) Slivoň chloupkatá 'Autumnalis Rosea' - větévka s květy
cz Marie Fárová | Japonská zahrada BZ Praha 11.4.2011 (slivoň chloupkatá)
Japonská zahrada BZ Praha 11.4.2011 (slivoň chloupkatá)