Bearded Iris - Iris barbata

Iris barbata - Bearded Iris

Plant Encyclopedia: Bearded Iris - Iris barbata
Image Description:
Latin Name:
Author:
Posted:
Discussion forum:
Topic:Kosatec - Iris
Views:2670
Exif:768x576px, 76kB, Panasonic, DMC-TZ7, 10/2000, 40/10, 80, 23.05.2011,
Garden Shops:
Photo Gallery:
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Gala Madrid'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Louvois'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Louvois'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Louvois'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Louvois'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Louvois'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Louvois'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Louvois'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Louvois'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Pozdní léto'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Pozdní léto'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Pozdní léto'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Pozdní léto'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Pozdní léto'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Pozdní léto'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Impressionist'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Impressionist'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Impressionist'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Impressionist'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Impressionist'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Impressionist'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Going Green'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Going Green'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Going Green'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Going Green'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Going Green'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Going Green'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Supreme Sultan'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Supreme Sultan'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Supreme Sultan'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Supreme Sultan'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Supreme Sultan'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Supreme Sultan'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Competitive Edge'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Competitive Edge'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Competitive Edge'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Competitive Edge'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Competitive Edge'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Competitive Edge'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Ice for Brice'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'My True Love'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'My True Love'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'My True Love'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'My True Love'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'My True Love'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'My True Love'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Zielona Gora'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Zielona Gora'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Zielona Gora'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Zielona Gora'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Zielona Gora'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Zielona Gora'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Zielona Gora'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Zielona Gora'