Glossy abelia (Abelia grandiflora)

Glossy abelia (Abelia grandiflora)

Image Description:
Latin Name:
Author:
Posted:
Discussion forum:
Topic:Glossy abelia - Abelia grandiflora
Views:3731
Exif:1024x768px, 126kB,
Garden Shops:
Photo Gallery:
en Forest & Kim Starr | (Abelia grandiflora) Glossy abelia
(Abelia grandiflora) Glossy abelia
en Forest & Kim Starr | (Abelia grandiflora) Glossy abelia
(Abelia grandiflora) Glossy abelia