cz Eva N E | (Washingtonia filifera) Washingtonie
(Washingtonia filifera) Washingtonie
cz Miloš Krump | (Washingtonia filifera) Washingtonie
(Washingtonia filifera) Washingtonie