Photo: Magnolia stellata (Plant Encyclopedia)

Magnolia stellata (Sieb. & Zucc.) Maxim. (Star Magnolia) - plant

Magnolia stellata (Sieb. & Zucc.) Maxim. (Star Magnolia)

Magnolia stellata

Star Magnolia

plant

Magnolia stellata  Star Magnolia plant

Magnolia stellata

Star Magnolia

plant

Magnolia stellata  Star Magnolia plant

Magnolia stellata

Star Magnolia

knots

Magnolia stellata  Star Magnolia knots

Magnolia stellata

Star Magnolia

knots

Magnolia stellata  Star Magnolia knots

Magnolia stellata

Star Magnolia

knots

Magnolia stellata  Star Magnolia knots

Magnolia stellata

Star Magnolia

knots

Magnolia stellata  Star Magnolia knots

Magnolia stellata

Star Magnolia

flowers

Magnolia stellata  Star Magnolia flowers

Magnolia stellata

Star Magnolia

flowers

Magnolia stellata  Star Magnolia flowers

Magnolia stellata

Star Magnolia

flowers

Magnolia stellata  Star Magnolia flowers

Magnolia stellata

Star Magnolia

flowers

Magnolia stellata  Star Magnolia flowers

Magnolia stellata

Star Magnolia

leaves

Magnolia stellata  Star Magnolia leaves