Photo: Asarum europaeum (Plant Encyclopedia)

Asarum europaeum L. (European wild ginger) - rachis

Asarum europaeum L. (European wild ginger)

Asarum europaeum

European wild ginger

plant

Asarum europaeum  European wild ginger plant

Asarum europaeum

European wild ginger

plant

Asarum europaeum  European wild ginger plant

Asarum europaeum

European wild ginger

plant

Asarum europaeum  European wild ginger plant

Asarum europaeum

European wild ginger

plant

Asarum europaeum  European wild ginger plant

Asarum europaeum

European wild ginger

plant

Asarum europaeum  European wild ginger plant

Asarum europaeum

European wild ginger

plant

Asarum europaeum  European wild ginger plant

Asarum europaeum

European wild ginger

plant

Asarum europaeum  European wild ginger plant

Asarum europaeum

European wild ginger

flowers

Asarum europaeum  European wild ginger flowers

Asarum europaeum

European wild ginger

flowers

Asarum europaeum  European wild ginger flowers

Asarum europaeum

European wild ginger

flowers

Asarum europaeum  European wild ginger flowers

Asarum europaeum

European wild ginger

leaves

Asarum europaeum  European wild ginger leaves

Asarum europaeum

European wild ginger

leaves

Asarum europaeum  European wild ginger leaves

Asarum europaeum

European wild ginger

leaves

Asarum europaeum  European wild ginger leaves